ŘADOVÉ RODINNÉ DOMY ŘADOVÉ RODINNÉ DOMY

ŘADOVÉ RODINNÉ DOMY Poslední solitérní vila k prodeji. Kompletní dokončení 2. etapy projektu je plánováno na 3Q 2024.

PRÉMIOVÉ ŘADOVÉ RODINNÉ DOMY PRÉMIOVÉ ŘADOVÉ RODINNÉ DOMY

PRÉMIOVÉ ŘADOVÉ RODINNÉ DOMY Poslední solitérní vila k prodeji. Kompletní dokončení 2. etapy projektu je plánováno na 3Q 2024.

LUXUSNÍ VILY OD BOGLE ARCHITECTS

LUXUSNÍ VILY OD BOGLE ARCHITECTS V prodeji poslední Vila B2 od  londýnských Bogle Architects is on sale.

VÝJIMEČNÁ VILA ALFA

VÝJIMEČNÁ VILA ALFA Vila Alfa - výjimečná moderní architektura dle návrhu progresivního studia majo architekti.

ŘADOVÉ RODINNÉ DOMY

ŘADOVÉ RODINNÉ DOMY 38 prémiových řadových domů v 2. etapě má dokončení ve 2.Q/2024. Volné poslední 2 domy k prodeji.

ŘADOVÉ RODINNÉ DOMY

ŘADOVÉ RODINNÉ DOMY 38 prémiových řadových domů v 2. etapě má dokončení ve 2.Q/2024. Volné poslední 2 domy k prodeji.

Etapa 1 dokončena

Etapa 1 dokončena První etapy je dokončena, byty prodány a předány majitelům.

TOP' REZIDENCE POMEZÍ

continue

Informace o zpracování osobních údajů pro kupující

V tomto  dokumentu  Vám,  jakožto  kupujícímu  nemovité  věci  v rámci  projektu  „top rezidence Pomezí“, poskytujeme informace, jakým způsobem společnost JTU Czech, s.r.o., IČO: 026 12 020, se sídlem Evropská 866/71, Vokovice, 160 00 Praha 6 (dále jen

JTU“), zpracovává a chrání Vámi poskytnuté osobní údaje. V tomto dokumentu Vás informujeme o tom, proč, kdy, jak a jaké údaje o Vás zpracováváme, rovněž zde uvádíme kontakty, na kterých můžete uplatnit svá práva nebo nás požádat o podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů.

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme v souladu s příslušnými platnými a účinnými právními předpisy. Proto činíme veškerá opatření, abychom zamezili zneužití osobních údajů, které nám jakýmkoli způsobem poskytujete. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v případech existence právního titulu pro zpracování osobních údajů.

1.  Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je společnost JTU.

V případě jakýchkoli žádostí o poskytnutí informace ke zpracování Vašich osobních údajů nebo v případě uplatnění Vašich práv uvedených níže v odstavci 6 nás, prosím, kontaktujte na e-mailové adrese info@kkcgrealestate.cz.

2.  Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme

Společnost JTU o Vás zpracovává následující osobní údaje, které pocházejí od Vás jakožto subjektu údajů:

 • jméno a příjmení;
 • rodné číslo;
 • datum narození;
 • adresu Vašeho trvalého pobytu;
 • bankovní účet;
 • kontaktní údaje – e-mail, telefon, případná korespondenční adresa;
 • obchodní označení bytu;
 • číslo bytové jednotky zapsané v katastru nemovitostí.

3.  Proč a jak o Vás tyto osobní údaje zpracováváme (právní základ a účely zpracování)

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je splnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, a současně jednání o uzavření takové smlouvy, jejím obsahu a jejích podmínkách.

4.  Příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů

Vaše osobní údaje společnost JTU zpracovává manuálně anebo elektronicky, přičemž JTU je může předat jakékoli spolehlivé třetí straně, která pro ni zajišťuje administrativní, obchodní nebo technickou podporu a dále též realizaci tzv. klientských změn. Společnost JTU může Vaše osobní údaje předat též důvěryhodnému spolupracujícímu finančnímu poradci, který pro Vás může zprostředkovat financování koupě nemovitosti.

Ke dni publikace této informace se jedná zejména o následující subjekty, kterým jsou osobní údaje za stanoveným účelem předávány:

 • KKCG Development a.s., IČO: 082 95 484, se sídlem Evropská 866/71, Vokovice, 160 00 Praha 6, Česká republika,
 • Filip Sajtl, IČO: 703 50 981, se sídlem Pplk. Sochora 732/35, 170 00 Praha 7, a
 • NACONI s.r.o., IČO: 242 15 121, se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9.

 

Vaše osobní údaje společnost JTU nepředává do třetích zemí.

5.  Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu stanovenou právními předpisy – tj. po dobu, která je nezbytná k danému účelu zpracování. V případě koupě nemovité věci na základě smlouvy uzavřené mezi Vámi a společností JTU se tak jedná o dobu 15 let.

6.  Práva subjektu údajů

Jako subjekt údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům, které o Vás společnost JTU zpracovává
  • právo získat od společnosti JTU potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány (pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům);
 • právo na opravu nepřesných údajů, které o Vás společnost JTU zpracovává
  • právo, aby společnost JTU bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají;
 • právo na výmaz osobních údajů, pokud odpadl důvod jejich zpracování
  • právo, aby společnost JTU bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se Vás týkají, ovšem pouze, pokud již společnost JTU Vaše osobní údaje nepotřebuje ke stanovenému účelu zpracování;
 • právo na omezení zpracování
  • právo, aby společnost JTU omezila zpracování, pokud (i) popíráte přesnost osobních údajů (do doby ověření přesnosti osobních údajů společností JTU), (ii) zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití, (iii) společnost JTU již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo (iv) jste vznesl/a námitku (tehdy do doby ověření, čí oprávněné zájmy jsou převažující);
 • právo na přenositelnost osobních údajů
  • toto právo Vám nenáleží, jelikož společnost JTU provádí zpracování osobních údajů na základě své zákonné povinnosti a nikoliv automatizovaně.

Jestliže by zpracování některých Vašich osobních údajů bylo prováděno na základě oprávněného zájmu společnosti JTU, máte rovněž právo proti tomuto zpracování vznést námitku.

Proti zpracování Vašich osobních údajů máte rovněž právo vznést stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,  www.uoou.cz, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

JTU Czech, s.r.o.

Veškeré vyobrazení nemovitých věcí v developerském projektu top' rezidence Pomezí, jejich součástí či příslušenství má pouze ilustrativní charakter. Toto vyobrazení projektu či jaké jeho části, popř. společně s případně poskytnutými informacemi týkající se bytových a nebytových prostor v projektu, není nabídkou na uzavření jakéhokoli právního jednání ani příslib či závazek takové právní jednání uzavřít. Konečná vnější i vnitřní vizuální podoba celého objektu i jakékoli jeho části a užité materiály či výrobky se mohou od vyobrazení projektu na těchto internetových stránkách lišit. Podoba projektu může být postupně upřesňována či měněna v rámci smluvní dokumentace uzavírané se zájemci.

Při případném sporu se spotřebiteli je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Česká obchodní inspekce, příp. jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu postupem dle zákona o ochraně spotřebitele.

sledujte nás na instagramu a facebooku

Instagram Facebook